BELEDİYELER İÇİN SIFIR ATIK
FİKİR VE PROJE UYGULAMA YARIŞMASI

YARIŞMA KURAL VE USULLERİ

 

 1. YARIŞMA KONUSU

Türkiye Belediyeler Birliği, “Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” düzenleyecektir. Yarışmaya, bütün belediyeler ve 5355 sayılı Kanun’a göre kurulmuş katı atık birlikleri ayrı ayrı veya birlikte başvurabilecektir.

 • Yarışmanın Hedefi

Yarışmayla katı atıkların azaltılması, kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, yenilikçi fikir ve uygulamalar ile sıfır atık hedefine ulaşılması hedeflenmektedir.

Yarışma kapsamında, yeni teknolojilerin kullanılması, mevcut süreç ve çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi suretiyle atıkların azaltılmasını veya değerlendirilmesini sağlamaya yönelik fikir ve projeler aranacaktır.

Yarışma sıfır atık uygulamalarına yönelik bütün fikirlere açıktır.

Proje çıktıları ölçülebilir olmalı ve sistematik düzeyde bir değişimi hedeflemelidir.

 • Beklenen Sonuçlar

Başvurular orijinal fikirlerden oluşmalıdır. Halen uygulanmakta olan atık azaltma veya geri kazanım projelerinin geliştirilmesi, farklı bir yöntemle uygulanması veya etki alanının genişletilmesine yönelik proje önerileri de kabul edilecektir. Ancak fikirler özgün olmak zorundadır.

Yarışmacılar, fikirlerinin uygulanması hususunda yarışmanın nasıl fayda sağlayacağını da belirtmelidir.

 1. ÖDÜL

Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Yarışması ile Türkiye Belediyeler Birliği’ne başvuru yapan belediyeler 2 kez değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir.

İlk aşama fikir aşaması olup bu aşamada başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanır. Başarılı bulunan başvuruların sıralamaya göre ilk 30 belediye ödüllendirilecektir.

Birinci aşama ödüllendirmenin ardından belediyeler projelerini uygulamaya geçecektir.

İkinci aşamada jüri tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ayrıca ödüllendirilecektir.

Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama ödüllendirmeye başvurabilecektir.

Birinci Aşama (2020 Yılı içinde): Ödül tutarı, her başarılı projeye 500.000 TL’dir.

İkinci Aşama (2021 Yılı içinde): Ödül tutarı;

Birinci belediyeye          5.000.000 TL,

İkinci belediyeye            3.000.000 TL,

Üçüncü belediyeye        2.000.000 TL’dir.

 1. YARIŞMA TAKVİMİ

Aşağıda yer alan tarihlere uygun olarak yarışma sonuçlandırılacaktır.

 1. Aşama Fikir Projesi Teslim:                                      12 Şubat 2020 – 20 Nisan 2020
 2. Aşama Sonuç İlanı ve Ödüllendirme:                      Güncellenecek
 3. Aşama Ödüllerinin Takdimi :                                     Güncellenecek
 4. Aşama Proje Uygulama Bilgisi Teslim:                   26 Mart 2021
 5. Aşama Sonuç İlanı:                                                     Mayıs 2021
 6. Aşama Ödüllerinin Takdimi:                                      Mayıs-Haziran 2021

Başvurular, “sifiratik.tbb.gov.tr” adresli internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olup bu sayfa üzerinde başvuru tamamlandıktan sonra verilen kod belediye tarafından resmi yazı ile Türkiye Belediyeler Birliği’ne iletilmelidir.

Bir belediyenin yalnızca bir proje önerisi ödül alabilir.

Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. UYGUNLUK

Yarışmaya bütün belediyeler ve 5355 sayılı Kanun’a göre kurulmuş katı atık birlikleri katılım sağlayabilir. Birlikler katı atık hizmeti yürütme görevini devraldıkları belediyeler adına başvuru yapabilir, ancak belediyenin onayının alınması gerekmektedir.

 1. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Başvurular, aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belirlenen jüri tarafından gerçekleştirilecektir.

             Kriter                                    Ağırlık

 • Yenilikçilik                                    25
 • Etki                                                25
 • Sürdürülebilirlik                           30
 • Yaygınlaştırabilirlik                     20

Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

 1. BELGELER

Zorunlu belgeler; belediye başkan onaylı resmi başvuru yazısı, proje başvuru formu (doldurulmuş halde), belediye başkanı tarafından imzalanmış taahhütname belgesidir.

Ödül kazanan belediyeler ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacaktır. Protokol hükümleri; ödül olarak verilecek paranın belediye hesaplarına kaydedileceğine, proje kapsamında kullanılacağına ve hakedişler karşılığında ödeneceğine dair hükümler içerecektir.

Proje başvuru formu ve taahhütname örneği, sifiratik.tbb.gov.tr internet adresinden edilebilir. Ödül kazanan belediyelere protokol metni bilahare gönderilecektir.

 1. SÜREÇ
 • Birinci aşama

Belediyeler tarafından iletilen bilgilerin detaylı olarak incelenmesi, yarışma kapsamına giren fikir sahibi belediyelere ilk aşama ödüllerin verilmesi aşamasıdır.

Jüri her başvuruyu yarışmanın kapsamı, yenilik, etki, sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırabilirlik kriterlerini esas alarak değerlendirecektir.

Katılımcılara sonuçlara ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

 • İkinci aşama

Proje fikirlerinin uygulamaya geçirilmesi, başarılı bulunan proje uygulamalarının tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi aşamasıdır.

Yarışma kapsamında ilk aşamaya başvuran proje fikirleri ödül alıp almadığına bakılmaksızın ikinci aşamaya da başvurabilir.

Başvuru dosyasında proje kapsamında yapılan harcamalar, varsa düzenlenen etkinlikler veya yatırımlar hakkında bilgi verilir. Doğrudan saha uygulaması yapılan iş kalemlerinde görsel (fotoğraf ve/veya video) bilgi verilmesi gereklidir.

Gerekli görülen hallerde TBB uygulamayı yerinde ziyaret edebilir.

Puanlamaya göre en başarılı 3 proje ödüllendirilecektir.

 1. DİĞER HUSUSLAR
 • Ödeme işlemleri

Ödeme, ödüllendirmeyi hak kazanan belediye ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılacak protokole göre gerçekleştirilecektir.

 • Yaygınlaştırma

Türkiye Belediyeler Birliği, yarışmaya katılan projelere ilişkin bilgi ve görsel materyal paylaşabilir.

Yarışmaya başvurmakla, bütün katılımcılar projelerin diğer belediyelerde yaygınlaştırılması için Türkiye Belediyeler Birliği’nin tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermiş sayılır.

 • Etik Kuralları

Yarışmaya ilişkin her türlü faaliyet, etik ilkelere, standartlara ve hukuka uygun olarak yürütülecektir.

 • Güvenlik

Teslim edilen projelerin güvenliği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanacaktır.

 • İdari Yaptırımlar

Yanlış beyanda bulunulması ve bu şartnameye aykırılık halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 1. İLETİŞİM

Ayrıntılı bilgi ve protokol tam metni için “sifiratik.tbb.gov.tr” adresli internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurular hakkında sorularınızı sifiratik@tbb.gov.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

———- o ———-